B&W organiseert Kwaliteitsimpuls GlaneGlane plaatsnaambord (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 17-09-2020
LOSSER - Het college van B&W van Losser heeft de concept Visie Kwaliteitsimpuls Glane vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Belangstellenden kunnen de plannen bekijken en hun mening doorgeven.

Al vanaf 2014 werkt Glane met ‘Kies je Kans’ aan wensen, ideeën en visie. De gemeente sluit hier nu bij aan in deze Kwaliteitsimpuls. In een aantal overleggen zijn de gezamenlijke ambities besproken. Er zijn in het dorp Glane veel ideeën en wensen. Een voorbeeld hiervan is een ommetje met een nieuwe brug over de Dinkel. Wensen voor uitbreiding en renovatie van het Dorpshuis De Glaan en ideeën voor een natuurlijke speelplek in het Dinkeldal viel ook onder de ideeën. “Het blijft niet alleen bij ideeën: Glane doet! Met mekaar, voor mekaar. Samen werken aan een duurzame toekomst voor het dorp.”, aldus de gemeente.

Omgeving

In de omgeving van Glane, dus buiten de kern, liggen kansen om Glane duurzaam te ontwikkelen. Het waterschap Vechtstromen werkt bijvoorbeeld aan een plan voor de herinrichting van de Dinkel en de Glanerbeek. Het recreatieve netwerk van Noordoost Twente biedt kansen voor Glane met betrekking tot levendigheid, leefbaarheid en (grens)beleving. Om alle wensen, ideeën en kansen voor de kern en het buitengebied op elkaar af te stemmen en de juiste keuzes te maken is de totaalvisie voor Glane én omgeving opgesteld. Een kwaliteitsimpuls die breder kijkt dan de afzonderlijke projecten en die breder kijkt dan naar de dorpskern Glane op zich.

Visie

De visie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Dorpsraad Glane en de gemeente Losser. In een aantal overleggen zijn de wensen, ideeën en de visie besproken. Voor de Dorpsraad was het daarbij belangrijk om niet alleen te praten over een visie voor de toekomst maar juist ook acties voor de korte termijn uit te zetten. De overleggen hadden het doel om te komen tot een integrale (uitvoeringsgerichte) visie. Daartoe hebben er ook thematische bijeenkomsten plaatsgevonden, bijvoorbeeld over het onderwerp verkeer en parkeren. In de visie zijn de wensen, kansen en ideeën verzameld en onderverdeeld in 3 pijlers, namelijk ‘veerkracht watersysteem en rijk cultuurschap’, ‘veilige én aantrekkelijk kern’ en als laatste ‘veel te beleven’.

Kwaliteitsimpuls Glane

Het visiedocument “Kwaliteitsimpuls Glane” is een belangrijk document dat een kader biedt voor onder andere inwoners, overheid en ondernemers om met elkaar samen te werken en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen in de komende jaren. De visie geeft richting aan de uitwerking van concrete inrichtingsmaatregelen. De uiteindelijke realisering ervan is eveneens afhankelijk van draagvlak bij eigenaren, gebruikers en bewoners én van de financiering door de partijen die zijn betrokken bij de verschillende deelprojecten.

Inspraak

In ’t Lossers hoes kunnen de plannen op papier worden ingezien. Op de website www.losser.nl/Inwoners/Dorpen/Glane zijn deze ook te vinden. De inspraakperiode loopt van 21 september tot en met 1 oktober 2020.
Volg ons